SSUP.EDU.RSСредња школа унутрашњих послова
„Јаков Ненадовић"
Средња школа унутрашњих послова „Јаков Ненадовић”, Железничка 22, 21208 Сремска Каменица

КОНКУРС

Обавештења | 03.04.2023.

ЗА УПИС 210 УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊЕ ШКОЛЕ УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА „ЈАКОВ НЕНАДОВИЋ“ У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ
ЗА ШКОЛСКУ 2023/2024. ГОДИНУ

УСЛОВИ КОНКУРСА

Право учешћа на конкурсу има кандидат који испуњава следеће услове: 

 1. има држављанство Републике Србије; 
 2. има пријављено пребивалиште на територији Републике Србије, најмање годину дана непрекидно пре дана подношења пријаве на конкурс за упис у школу; 
 3. има мање од 17 година почев од 1. септембра школске године у којој уписује први разред школе (кандидати који су рођени после 31. августа 2006. године); 
 4. да се против кандидата не води кривични поступак, односно да му није изречена васпитна мера или казна малолетничког затвора;
 5. да испуњава критеријуме здравствене, психолошке и физичке способности и безбедносне услове, за стицање образовања.

Кандидат који је завршио основно образовање и васпитање или један од последња два разреда основног образовања и васпитања у иностранству или који је у Републици Србији завршио страну школу или један од последња два разреда основног образовања и васпитања у страној школи, уписује се у школу преко броја одређеног за упис ученика, после признавања стране школске исправе које се врши на основу закона који уређује национални оквир квалификација Републике Србије.

Кандидат који је завршио седми разред у иностранству или страној школи у Републици Србији, а осми разред је завршио у Републици Србији, обавља завршни испит и уписује се у школу преко броја одређеног за упис, после признавања стране школске исправе које се врши на основу закона који уређује национални оквир квалификација Републике Србије.

Право на упис преко броја одређеног за упис, кандидат из претходна два става, остварује уколико је задовољио утврђене критеријуме за избор кандидата и испунио све услове за упис у школу, у складу са конкурсом, после чега се уписује непосредно у школи, на основу посебне одлуке комисије.

Родитељ, односно други законски заступник кандидата из претходна три става подноси писмени захтев Министарству просвете, у коме исказује најмање пет опредељења за упис кандидата преко броја одређеног за упис ученика.

Поступак избора кандидата спроводи Комисија за избор кандидата за ученике Средње школе унутрашњих послова (у даљем тексту: Комисија). 

НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ И ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Пријаву на Конкурс родитељ, односно други законски заступник кандидата подноси на обрасцу пријаве (образац се може добити у полицијској станици или преузети са интернет адресе www.ssup.edu.rs), уз осталу документацију, непосредно у СШУП (Сремска Каменица, ул. Железничка бр. 22) или у полицијској станици, по месту пребивалишта кандидата у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

Родитељ односно други законски заступник кандидата  уз пријаву прилаже:

 1. оригинал извода из матичне књиге рођених за кандидата;
 2. оригинал Уверења о држављанству Републике Србије, не старије од шест месеци за кандидата;
 3. оригинал Уверења о пребивалишту за кандидата;
 4. оригинал Уверења надлежног суда (Вишег суда) да се против кандидата не води кривични поступак, односно да му није изречена васпитна мера или казнa малолетничког затвора, не старије од шест месеци;
 5. извод из здравственог картона за кандидата (образац се може добити у полицијској станици или преузети са интернет адресе www.ssup.edu.rs);
 6. попуњен Упитник о  кандидату (образац се може добити у полицијској станици или преузети са интернет адресе www.ssup.edu.rs). 

Препорука је да документа о којима орган води службене евиденције (уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење суда и уверење о пребивалишту) родитељ, односно други законски заступник кандидата достави сам у циљу ефикаснијег спровођења поступка.

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ

Пријемни испит за упис у Средњу школу унутрашњих послова (у даљем тексту: СШУП), састоји се из четири дела, по редоследу одржавања : општег лекарског прегледа, провере базично моторичког статуса, психолошке селекције и специјалистичког лекарског прегледа.

Обавештавање родитеља, односно другог законског заступника кандидата о времену и месту обављања лекарских прегледа, провере базично-моторичког статуса и  психолошке селекције врши се најкасније три дана пре њиховог почетка.

Препорука је да кандидати долазе на пријемни испит у СШУП, односно другу установу коју одреди Министарство унутрашњих послова у пратњи родитеља/другог законског заступника, и том приликом су дужни да донесу ђачку књижицу са овереном фотографијом.

Пријемни испит траје три дана, у зависности од резултата остварених првог, односно другог дана (пријемни испит се прва два дана реализује у СШУП, а трећи дан у Заводу за здравствену заштиту радника Министарства унутрашњих послова у Београду).

Путне трошкове, трошкове лекарског прегледа и трошкове и организацију боравка у току процеса  пријемног испита сносе кандидати.

Општи лекарски преглед за процену здравственог стања кандидата за пријем у СШУП обавља  се у складу са утврђеним критеријумима.

Психолошка селекција се спроводи у две фазе:

 1. психолошко тестирање;
 2. психолошки интервју.

Кандидати који су положили психометријски тест упућују се на психолошки интервју, а кандидати који нису положили психометријски тест не пролазе у даљи процес селекције.

Провером базично-моторичког статуса процењују се:

 1. издржљивост у снази руку и раменог појаса (тест репетитивне снаге руку и раменог појаса, у времену од 30 секунди);
 2. издржљивост у снази мишића прегибача трупа (тест прегибање трупа, у трајању од 30 секунди);
 3. експлозивност у снази мишића доњих екстрeмитета (тест скок у даљ из места);
 4. аеробни потенцијал организма (тест трчање 800 метара); 
 5. едукативни моторички потенцијал – координација руку и ногу (тест слалом са три лопте).

Критеријуми за проверу базично-моторичког статуса се могу преузети са интернет адресе www.ssup.edu.rs.

Сваки тест процене базично-моторичког статуса вреднује се од 0 до 5 поена, при чему укупни максимални број поена износи 25.

Оцену не задовољава добија кандидат који укупно освоји 7 или мање поена, односно кандидат који на било ком делу провере базично-моторичког статуса освоји 0 поена.

Специјалистички лекарски преглед за утврђивање здравственог стања кандидата обавља Завод за здравствену заштиту радника Министарства унутрашњих послова.

Критеријуми и мерила за оцењивање здравствене способности на специјалистичком лекарском прегледу  дефинисани су Листом морбозних стања.

Сваки појединачни део пријемног испита кандидата је елиминациони за кандидате који не задовоље утврђене критеријуме, за тај део пријемног испита.

Кандидат, као и родитељ односно други законски заступник кандидата имају могућност да остваре увид у резултате кандидата на свим деловима пријемног испита.

Ако у току спровођења пријемног испита, кандидат недозвољено користи текстове, белешке, уређаје за електронску обраду података, уређаје за даљински пренос података, слике или гласа или на други начин омета спровођење пријемног испита, биће елиминисан из даљег поступка  пријемног испита.

За кандидате који нису задовољили утврђене критеријуме на општем лекарском прегледу,  провери базично-моторичког статуса, психолошкој селекцији, на специјалистичком лекарском прегледу, родитељ, односно други законски заступник кандидата може, из оправданих разлога, поднети захтев комисији за понављање сваког појединачног дела пријемног испита у року од једног дана од дана тестирања, односно прегледа.

О оправданости захтева из претходног става одлучује Комисија.

Резултати пријемног испита објављују се на интернет страници  министарства,   Министарство унутрашњих послова и СШУП.

На захтев Комисије, за кандидате који су испунили услове конкурса и успешно положили све делове пријемног испита, Министарство просвете доставља број бодова остварен на завршном испиту, број бодова остварен на основу општег успеха од шестог до осмог разреда основне школе и број бодова освојен на такмичењима из чл. 8. и 9. Правилника о упису ученика у средњу школу (у даљем тексту: Правилник).

За кандидате који испуне све услове конкурса и задовоље утврђене критеријуме на свим деловима пријемног испита, Комисија утврђује прелиминарну ранг листу.

Прелиминарна ранг листа објављује се на интернет страници Министарства просвете, Министарства унутрашњих послова и СШУП.  

Родитељ, односно други законски заступник кандидата може поднети Комисији захтев за преиспитивање прелиминарне ранг листе  у року од једног дана од дана објављивања.  
Захтев из претходног става  родитељ, односно други законски заступник кандидата подноси СШУП (ул. Железничка број 22, Сремска Каменица, или на имејл адресу: selekcija@ssup.edu.rs).

По окончању поступка по захтевима за преиспитивање прелиминарне ранг листе, Комисија утврђује коначну ранг листу кандидата и доноси Одлуку о пријему кандидата у СШУП.

Прелиминарна и коначна ранг листа кандидата утврђује се на основу: успеха на завршном испиту, општег успеха од шестог до осмог разреда основне школе, провере психолошког статуса, провере базично-моторичког статуса и броја бодова на такмичењима из чл. 8. и 9. Правилника. 

Успех на завршном испиту и општи успех од шестог до осмог разреда основне школе утврђује се у складу са чл. 3-5. Правилника.

Право на рангирање ради уписа стиче кандидат који је остварио укупно најмање 50 бодова по основама из чл. 3. и 4. Правилника.

Број бодова на провери психолошког статуса исказује се тако што се остварен број поена помножи бројем двадесет и пет (25). На основу провере психолошког статуса кандидат може да оствари највише 100 бодова. 

Број бодова на провери базично-моторичког статуса исказује се тако што се остварен број поена помножи бројем четири (4). На основу провере базично-моторичког статуса кандидат може да освоји највише 100 бодова.

Укупан највећи број бодова који кандидат може да оствари је 324 бода, узимајући у обзир и бодове остварене на такмичењима из члана 8. и 9. Правилника.

Када већи број кандидата од броја предвиђеног за упис у школу оствари исти број бодова, предност у рангирању, до броја предвиђеног за упис, има кандидат који је: 

 1. освојио већи укупан број бодова на провери психолошког статуса;
 2. освојио већи укупан број бодова на провери базично-моторичког статуса; 
 3. освојио већи укупан број бодова на завршном испиту;
 4. освојио већи укупан број бодова из општег успеха од шестог до осмог разреда основне школе;
 5. освојио већи број бодова на такмичењима из чл. 8. и 9. Правилника.

Први кандидат на прелиминарној и коначној ранг листи има највећи број бодова, а последњи кандидат најмањи број бодова.

Кандидат који није испунио било који од услова конкурса, односно који није задовољио утврђене критеријуме било ког дела пријемног испита, не рангира се. 

Листа примљених  ученика објављује се на интернет страници Министарства просвете, Министарства унутрашњих послова и СШУП, по завршетку поступка избора кандидата.

Упис ученика који су испунили услове за упис, врши се непосредно у СШУП, у року од 15 дана по доношењу Одлуке о пријему кандидата у СШУП.

Родитељ, односно други законски заступник ученика обавештава се о пријему и времену доласка у школу најкасније петнаест дана пре почетка школске године.

Ако се ученик не одазове на позив из претходног става, а свој изостанак не оправда у року од осам дана од дана почетка школске године, или на сопствени захтев, у року од петнаест дана од почетка школске године у којој је уписан у први разред, прекине школовање сматраће се да је одустао од уписа у СШУП. 
 
Попуна броја ученика предвиђеног конкурсом услед одустајања од школовања из претходног става врши се сходно редоследу кандидата на коначној ранг листи најкасније до 15.09.2023. године.

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ УЧЕНИКА

Ученицима уписаним у СШУП обезбеђује се смештај и исхрана у интернату Министарства унутрашњих послова, као и уџбеници, школски прибор, одећа, обућа и друга опрема неопходна за похађање наставе и боравак у школи, у складу са уговором који СШУП закључује са тим Министарством.

Права и обавезе ученика у вези са смештајем у интернату и обезбеђивањем услова и опреме из претходног става уређује се уговором између родитеља, односно законског заступника ученика и Министарства унутрашњих послова.

Ученик који  заврши СШУП стиче могућност заснивања радног односа у Министарству унутрашњих послова, у складу са законом.  

НАПОМЕНA: 

Кандидат за упис у први разред Средње школе унутрашњих послова „Јаков Ненадовић“ у Сремској Каменици, његов родитељ односно други законски заступник, има право да изрази опредељења за даље школовање, у складу са законом и чл. 10. и 11. Правилника (попуни “листу жеља„).

АДРЕСА ШКОЛЕ: 
Средња школа унутрашњих послова
Сремска Каменица, ул. Железничка 22.
телефон:  021/461-099
www.ssup.edu.rs
selekcija@ssup.edu.rs

КОНКУРС ТРАЈЕ ОД 03.04. (ПОНЕДЕЉАК) ДО 18.04. (УТОРАК) 2023. ГОДИНЕ.

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕД

Кандидати који прођу све претходне сегменте пријемног испита у Средњој школи унутрашњих послова у Сремској Каменици (прва два дана), трећег дана пријемног испита ће бити упућени на специјалистичке лекарске прегледе, у Завод за здравствену заштиту радника, Дурмиторска улица број 9. у Београду.  

Сви прегледи су елиминационог карактера, а обухватају преглед код следећих специјалиста:

 1. офталмолог, 
 2. физијатар,
 3. психијатар, 
 4. ОРЛ,
 5. функционална дијагностика (лабораторија са ПАС-ом, ЕКГ, аудиометрија), 
 6. преглед и закључак специјалисте медицине рада.

Цена прегледа износи 7.000,00 динара

Број рачуна за уплату прегледа: 840-348667-78

Прималац: Завод за здравствену заштиту радника МУП-а

Сврха уплате: Лекарски преглед

Кандидати су у обавези да са собом понесу неки од идентификационих докумената (ђачка књижица, пасош, лична карта…) и да на дан прегледа, као и претходног дана после 18 часова, не конзумирају ништа од хране и пића, осим воде.

Трошкове специјалистичких лекарских прегледа сносе сами кандидати који накнаду уплаћују након положеног пријемног испита у СШУП (уплата се врши уколико кандидат успешно прође други дан селекције у СШУП, а пре приступања специјалистичком лекарском прегледу).

Доказ о уплати предају у Заводу за здравствену заштиту радника.

ПДФ Верзија конкурса