SSUP.EDU.RSSrednja škola unutrašnjih poslova
"Jakov Nenadović"
Srednja škola unutrašnjih poslova "Jakov Nenadović", Železnička 22, 21208 Sremska Kamenica

Upis u školu

Informacija o Srednjoj školi unutrašnjih poslova,  konkursu, upisu i prijemu kandidata

Odlukom Vlade Republike Srbije od 19. januara 2023. godine, osnovana je Srednja škola unutrašnjih poslova "Jakov Nenadović“ u Sremskoj Kamenici.

Takođe, Odlukom Vlade Škola je određena kao škola od posebnog interesa za Republiku Srbiju.
Škola će obavljati delatnost u oblasti srednjeg obrazovanja i vaspitanja, a budući učenici Srednje škole unutrašnjih poslova će se školovati za obrazovni profil policajac, u trajanju od četiri godine.

Ministarstvo unutrašnjih poslova će učenicima upisanim u Školu obezbediti smeštaj i ishranu u internatu, udžbenike, školski pribor, odeću, obuću i drugu opremu neophodnu za boravak u Školi.
Upis u Srednju školu unutrašnjih poslova vršiće se na osnovu konkursa koji će biti objavljen na internet stranici Ministarstva prosvete, Ministarstva unutrašnjih poslova i Srednje škole unutrašnjih poslova.

Poslednja generacija nekadašnje Srednje škole unutrašnjih poslova završila je školovanje 2009. godine, tako da ćemo ponovo, posle 18 godina imati konkurs i prijem učenika u SŠUP. Planirano je da konkurs bude raspisan 3. aprila ove godine.

Prijavu na konkurs roditelj, odnosno drugi zakonski zastupnik kandidata podnosi na obrascu prijave, uz ostalu dokumentaciju u policijskoj stanici po mestu prebivališta, ili neposredno u Srednjoj školi unutrašnjih poslova, (obrazac se može dobiti u policijskoj stanici ili preuzeti sa internet adrese www.ssup.edu.rs).

Pravo učešća na konkursu ima kandidata koji ispunjava sledeće uslove:

 1. ima državljanstvo Republike Srbije; 
 2. ima prijavljeno prebivalište na teritoriji Republike Srbije, najmanje godinu dana neprekidno pre dana podnošenja prijave na konkurs za upis u školu; 
 3. ima manje od 17 godina počev od 1. septembra školske godine u kojoj upisuje prvi razred škole (kandidati koji su rođeni posle 31. avgusta 2006. godine);
 4. da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, odnosno da mu nije izrečena vaspitna mera ili kazna maloletničkog zatvora;
 5. da ispunjava kriterijume zdravstvene, psihološke i fizičke sposobnosti i bezbednosne uslove, za sticanje obrazovanja.

Kandidat koji se prijavi na konkurs, ukoliko ispunjava uslove predviđene konkursom, biće pozvan u Srednju školu unutrašnjih poslova na prijemni ispit.
Postupak izbora kandidata sprovodi Komisija za izbor kandidata za učenike Srednje škole unutrašnjih poslova.

Prijemni ispit za upis u Školu, sastoji se iz četiri dela: opšteg lekarskog pregleda, provere bazično motoričkog statusa, psihološke selekcije i specijalističkog lekarskog pregleda.

Prijemni ispit traje tri dana, u zavisnosti od rezultata ostvarenih prvog, odnosno drugog dana (prijemni ispit se prva dva dana realizuje u SŠUP, a treći dan u Zavodu za zdravstvenu zaštitu radnika Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu).

Svaki pojedinačni deo prijemnog ispita kandidata je eliminacioni za kandidate koji ne zadovolje utvrđene kriterijume, za taj deo prijemnog ispita.

Kandidati koji su sa uspehom prošli prijemni ispit u Školi, mogu da ostvare maksimalno 200 bodova, koji se sabiraju sa brojem bodova koji su kandidati ostvarili na osnovu uspeha u 6, 7. i 8. razredu osnovne škole (maksimalno 60 bodova), na završnom ispitu u osnovnoj školi (maksimalno 40 bodova)  i bodovi ostvareni na takmičenjima (maksimalno 24 boda), ta tako maksimalan broj bodova kandidata je 324.

Na osnovu ostvarenog ukupnog broja bodova sačiniće se rang lista kandidata, pri čemu prvi kandidat na rang listi ima najveći broj bodova, a poslednji kandidat najmanji broj bodova.

Kandidat koji nije ispunio bilo koji od uslova konkursa, odnosno koji nije zadovoljio utvrđene kriterijume bilo kog dela prijemnog ispita, ne rangira se.

Na osnovu konačne rang liste, odluku o prijemu kandidat u Školu donosi Komisija.

Po donošenju odluke o prijemu kandidata, u roku od 15 dana vrši se upis učenika neposredno u Srednjoj školi unutrašnjih poslova u Sremskoj Kamenici.

Početak školske 2023/2024. godine, planiran je kao i za druge srednje škole u Republici Srbiji 1. septembra.

Važno je napomenuti da svi učenici koji završe Srednju školu unutrašnjih poslova stiču mogućnost zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvu unutrašnjih poslova, u skladu sa Zakonom.

Takođe, kandidat za upis u prvi razred Srednje škole unutrašnjih poslova „Jakov Nenadović“ u Sremskoj Kamenici, njegov roditelj odnosno drugi zakonski zastupnik, ima pravo da izrazi opredeljenja za dalje školovanje, odnosno da popuni “listu želja„.

 • Prijava na konkursPrijava na konkurs
 • Izvod iz zdravstvenog kartona kandidataIzvod iz zdravstvenog kartona kandidata
 • Upitnik o kandidatuUpitnik o kandidatu
 • Hodogram za SŠUPHodogram za SŠUP
 • Kriterijumi za upisKriterijumi za upis
 • SPISAK KANDIDATA KOJI SU ISPUNILI USLOVE KONKURSA I PROŠLI PRIJEMNI ISPIT U SŠUPSPISAK KANDIDATA KOJI SU ISPUNILI USLOVE KONKURSA I PROŠLI PRIJEMNI ISPIT U SŠUP