SSUP.EDU.RSSrednja škola unutrašnjih poslova
„Jakov Nenadović"
Srednja škola unutrašnjih poslova „Jakov Nenadović”, Železnička 22, 21208 Sremska Kamenica

Istorijat škole

Školska zgrada Srednje škole unutrašnjih poslova u Sremskoj Kamenici„ sagrađena je 1848. godine, kao „Kadetska škola" za potrebe školovanja vojnih policijskih kadrova Austrijske carevine. Svojom površinom, od oko 7.000 kvadratnih metara i spratnošću, spada u grupu najvećih objekata sagrađenih u to vreme na teritoriji Novog Sada.

Oko objekta je uređen park, površine od oko 16 hektara. Zgrada je izgrađena u stilu romantizma i sačuvana u izvornom obliku, ali autor projekta za sada nije poznat. Takvu zgradu austrijske vlasti su koristile tokom čitavog 19. veka. 
Odmah po izgradnji, u njoj je smeštena Vojna pionirska škola Austrougarske carevine.

Od 1869. do 1895. godine, zgrada je služila kao fabrika svile i kao „Vojarna za finance", a od 1895. godine tu se iz Osijeka useljava takozvano „Kadetsko učilište", koje je radilo sve do propasti Austrougarske carevine. Posle stvaranja Kraljevine Jugoslavije zgrada postaje državna svojina i u njoj se sve do 1941. godine, nalazila žandarmerijska škola, u kojoj su se školovali oficiri, podoficiri i žandarmi. 
Tokom završnih ratnih operacija u Drugom svetskom ratu, tu je bila stacionirana partizanska bolnica, a zatim i škola za podoficire KNOJ-a.

Školovanje milicije

Od 1946. do 1955. godine u ovom zdanju su se školovali oficiri i podoficiri Ministarstva unutrašnjih poslova FNRJ. Državni Sekretarijat unutrašnjih poslova FNRJ 1955. godine odlučuje da Oficirska škola prestane sa radom, a da se umesto nje formira Škola za komandire stanica za potrebe cele države.
Ova škola je ukinuta 1959. godine, a umesto nje se formirala Škola za podoficire Narodne milicije, koja je postojala sve do 1964. godine.
Od 1964. do 1967. godine, zgradu je, sa kompletnim inventarom, preuzeo Republički sekretarijat unutrašnjih poslova SR Srbije i u njoj formirao Stručnu školu milicije za školovanje pripravnika milicije.

Srednja škola unutrašnjih poslova

Skupština SR Srbije, na svom zasedanju 12. jula 1967. godine, donela je i usvojila Zakon o Srednjoj školi unutrašnjih poslova u Sremskoj Kamenici, i ona je postala centar za školovanje i obuku kadrova javne bezbednosti.

Prvi pitomci

Septembra te godine upisani su pitomci prve klase. Program je, od početka, obuhvatao i opšteobrazovne i stručne predmete „Đacima je bilo omogućeno da nauče sve ono što je potrebno milicionaru. 

Promene

Reforme obrazovanja u zemlji, uticale su i na promene u našoj školi. U toku školovanja 9. klase, prešlo se sa četvorogodišnjeg na dvogodišnji sistem. Prvih 9 odeljenja ove generacije upisano je 1975. godine. Kada su oni završili drugi razred, 1977, primljeno je još nekoliko odeljenja, po novom, dvogodišnjem programu. Tako je drugi deo 9. klase završio ovde 3. i 4. razred. Po takozvanom „usmerenom obrazovanju", koje je trajalo dve godine, školovale su se sve generacije do 1988. Tada je upisana 21. klasa, ponovo na četiri godine.
Celokupan obrazovni rad u Školi odvijao se u skladu sa obrazovnim sistemom Ministarstva prosvete za srednje škole, po Nastavnom planu i programu za opšteobrazovne i stručne predmete.
Tokom četvorogodišnjeg školovanja učilo se 15 opšteobrazovnih predmeta: Srpski jezik i književnost, Strani jezik (engleski ili nemački), Istorija, Geografija, Fizika, Hemija, Biologija, Matematika, Računarstvo i informatika, Sociologija, Filozofija, Opšte fizičko obrazovanje, Muzička kultura, Likovna kultura i Odbrana i zaštita.
Opštestručnih predmeta je bilo devet: Uvod u pravo, Krivično pravo, Krivično-procesno pravo, Upravno pravo, Informatika u OUP-u, Prva pomoć i sudska medicina, Ustav i prava građana, Psihologija i Daktilografija.
Pored ovih, učenici SŠUP-a izučavali su i šest užestručnih predmeta: Pravila službe u organima OUP-a, Bezbednost saobraćaja, Kriminalistiku, Državnu bezbednost, Sistem veza MUP-a i Specijalno fizičko obrazovanje.
U okviru reformskih procesa u Ministarstvu unutrašnjih poslova 2002. godine izmenjen je Nastavni plan i program SŠUP-a  u zakonski dozvoljenim okvirima. S obzirom na uslovnu prohodnost učenika za upis na civilne fakultete i s poštovanjem minimalnog plana opšteg obrazovanja, planovi stručnih predmeta su redigovani i povećan je broj časova praktične nastave da bi se podigao nivo stručnih kompetencija. 
Donošenjem Zakona o policiji 2005. godine i njegovim stupanjem na snagu, nastavljen je proces reforme policijskog obrazovanja sve do 2007. godine, kada je donesen novi Nastavni plan i program osnovne policijske obuke i upisana u Centar za osnovnu policijsku obuku, prva klasa polaznika. Centar za osnovnu policijsku obuku osnovan je 2007. godine kao organizaciona jedinica Uprave za stručno obrazovanje, osposobljavanje, usavršavanje i nauku.
Od osnivanja Centra za osnovnu policijsku obuku do današnjeg dana, osnovnu policijsku obuku je završilo više od 7000 polaznika, koji su po završetku osnovne policijske obuke zasnovali radni odnos u Ministarstvu unutrašnjih poslova, na radnim mestima ovlašćenog službenog lica, sa srednjom školom.

Izvan učionica - van nastave

Škola učenicima pruža mnogo mogućnosti za bavljenje različitim sportovima, muzikom, slikanjem, glumom, fotografijom, novinarstvom… Više od 75% učenika učestvovalo je u radu sekcija.

U krugu Škole

Školsku zgradu je prvobitno okruživao park od skoro 16 hektara. Danas se na nešto više od 14 hektara nalazi mnoštvo pratećih objekata.
Rekonstruisani su internati, opremljene su učionice, nekadašnja sala za opšte-fizičko obrazovanje preuređena je u savremeno opremljen prostor za praktičnu obuku (taktička kuća)

Hiljade đaka
Od osnivanja, (1967. godine), do 2009. godine, kada je završila poslednja generacija učenika 38. klase, Srednju školu unutrašnjih poslova u Sremskoj Kamenici završilo je približno 14500 učenika.
Odlukom Vlade Republike Srbije 05 broj 02-461/2023 od 19. januara 2023. godine, osnovana je Srednja škola unutrašnjih poslova „Jakov Nenadović“ u Sremskoj Kamenici.

Takođe, Odlukom 05 broj 611-460/2023 od 19. januara 2023. godine, Srednja škola unutrašnjih poslova „Jakov Nenadović” u Sremskoj Kamenici, određena je kao srednja škola od posebnog interesa za Republiku Srbiju.

Novi logo Srednje škole unutrašnjih poslova kombinuje elemente loga Ministarstva unutrašnjih poslova i grba Jakova Nenadovića, prvog ministra unutrašnjih poslova. Logo se sastoji od dva štita u kojima se nalaze elementi grba Jakova Nenadovića, sa 4 slova „S“ i natpisom naziva srednje škole unutrašnjih poslova.

Logo srednje škole unutrašnjih poslova predstavlja sjedinjene tradicije i savremenosti. Sledimo put Jakova Nenadovića.